Ogłoszenia/Konkursy
22 lutego 2016
NABÓR WNIOSKÓW NA MIKRODOTACJE W RAMACH PROJEKTU „PODLASKI POZARZĄDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI” FIO 2016
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie ogłasza nabór do Konkursu 1/2016 na przyznanie wsparcia na realizację projektów w ramach „Podlaskiego Pozarządowego Fundusz Mikrodotacji” dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego.
2 lutego 2016
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2016 R. ZADAŃ POWIATU SIEMIATYCKIEGO W SFERACH: KULTURY ORAZ PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ
Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w sferach: I. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, II. podtrzymywania i pielęgnowania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
4 grudnia 2015
ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU SIEMIATYCKIEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA JEDNEGO PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2016 ROKU
Zarząd Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr 42/190/15 z dnia 30 listopada 2015 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Siemiatyckiego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku.
10 listopada 2015
Zaproszenie do udziału w Kawiarence Obywatelskiej
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku wraz z delagatkami z terenu powiatu siemiatyckiego w Podlaskiej Sieci Pozarządowej - Katarzyną Kamecką - Lach i Urszulą Tomasik, zapraszają do udziału w Kawiarence Obywatelskiej. Spotkanie odbędzie się w dniu 18 listopada 2015r. o godz. 15:00 w Hotelu Kresowiak. Współorganizatorami spotkania są: Starosta Siemiatycki i Burmistrz Miasta Siemiatycze.
27 października 2015
ZAPROSZENIE dla organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej
Starosta Siemiatycki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), do pracy w Komisji Konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Siemiatyckim w 2016 r.
22 października 2015
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2016 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO POWIATU SIEMIATYCKIEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego powiatu w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Pełna treść ogłoszenia w załączeniu. Termin realizacji zadania: od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
22 października 2015
Konsultacje społeczne Programu Współpracy Powiatu Siemiatyckiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2016
Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do czynnego udziału w konsultacjach społecznych "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016".
28 września 2015
Zaproszenie na spotkanie w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok
W związku opracowywaniem przez Powiat Siemiatycki „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok” serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego do udziału w spotkaniu warsztatowym, które odbędzie w dniu 30 września 2015 r. w godz 15:00 – 16:30 w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach, ul. Leg. Piłsudskiego 3, w sali konferencyjnej nr 202 (II piętro).
7 września 2015
Zaproszenie na warsztat Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
Do udziału w zajęciach zaproszeni są przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalnych społeczności, grup nieformalnych, pracownicy samorządowi i przedsiębiorcy, którzy chcą podjąć działania w swojej społeczności i pozyskać środki na realizację swoich pomysłów, przede wszystkim potencjalni beneficjenci Lokalnych Grup Działania wdrażających instrument RLKS.
4 września 2015
Trwają konsultacje społeczne Wojewódzkiego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok
Informujemy, iż Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił konsultacje społeczne Programu Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2016 roku. Uwagi do programu można przesyłać od 4 września do 17 września 2015 r.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wykonanie: DBS