Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - kultura i tradycja narodowa 2019
Zarząd Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr 10/55/19 z dnia 14 marca 2019 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i pielęgnowania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2019 r.

Dotacje otrzymały następujące podmioty:

 

 1. Ochotniczy Szwadron Kawalerii – Siemiatycze, ul. 11 Listopada 44, 17 – 300 Siemiatycze, na zadanie pn. „80. rocznica wybuchu II wojny światowej – Upamiętnienie bohaterskiej wojny obronnej września '39 r.” w wysokości: 11 000,00 zł,

 2. Stowarzyszenie „Klub Literacki”, ul. Górna 23 A, 17 – 300 Siemiatycze, na zadanie
  pn. „Festiwal poezji lokalnej”, na zadanie pn. „Festiwal poezji lokalnej”, w wysokości:
  1 000,00 zł,

 3. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej I stopnia im. W. Kilara w Siemiatyczach „Wokaliza”, ul. Legionów Piłsudskiego 1, 17 – 300 Siemiatycze, na zadanie
  pn. „Stanisław Moniuszko – twórca polskiej opery narodowej, oczami akordeonistów”,
  w wysokości: 3 000,00 zł.

 

Z w/w podmiotami zostaną zawarte umowy określające zakres i warunki realizacji zadań publicznych.

Wykonanie: DBS