Otwarty konkurs ofert - sport 2019 r.
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 – 4 i 6, ust. 2 i art. 13 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450), Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2019 r.

 

Oferty należy złożyć osobiście do dnia 13.02.2019 r. do godz.1500 w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego, ul. Leg. Piłsudskiego 3, 17 - 300 Siemiatycze, w zamkniętych, podpisanych (nazwa oferenta, adres) kopertach z napisem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w 2019 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” lub przesłać na podany powyżej adres (decyduje data wpływu).

 

Oferty realizacji zadania należy złożyć według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

 

Do pobrania:

 

Wykonanie: DBS