Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Historia spod namiotu”.

W dniu 30.06.2016 r. do Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach wpłynęła oferta, złożona przez Stowarzyszenie Rycerz, na realizację zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pt. „Historia spod namiotu”.

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17 – 300 Siemiatycze lub drogą elektroniczną na adres e - mail: powiat@siemiatycze.pl, do dnia 13 lipca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

 

Do pobrania treść oferty

 

Wykonanie: DBS