NABÓR WNIOSKÓW O MIKRODOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z PROGRAMU FIO 2016
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie ogłasza nabór w ramach wniosków na realizację projektów w ramach „Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji” dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego. Termin naboru: od 31.05.2016 r. do 13.06.2016 r.

 I. Rodzaj realizowanych działań

Celem głównym projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” jest wzmocnienie potencjału młodych organizacji/ grup nieformalnych/ samopomocowych działających w sferze aktywizacji społecznej oraz zwiększenie potencjału obywateli w życiu publicznym.

Projekty muszą być zgodne z Priorytetem I oraz sferami pożytku publicznego określonymi w Regulaminie Konkursu Mikrodotacji.

II. Wysokość środków

Kwota wnioskowanego wsparcia nie może być mniejsza niż 1 000 zł i nie może przekraczać 2 500 zł.

Alokacja środków finansowych w Konkursie 2/2016 na przyznanie wsparcia na realizację projektu to 155 800,00 zł.

III. Termin realizacji projektów w ramach konkursu

- Termin rozpoczęcia realizacji projektów: to 01.08.2016 r.

- Termin zakończenia realizacji projektów: to 30.09.2016 r.

- Termin złożenia sprawozdania końcowego z realizacji projektów to 14 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji projektu

*Mikrodotacja rozumiana jest jako udzielenie wsparcia finansowego młodym organizacjom i grupom nieformalnym/samopomocowym posiadającym Patrona oraz jako udzielenie wsparcia grupom nieformalnym/samopomocowym rozliczanym przez Operatora.

IV. Kto może otrzymać wsparcie?

- Grupa nieformalna - nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, nieposiadające osobowości prawnej, zamieszkujące teren woj. podlaskiego, zdolne do składania oświadczeń woli. Grupa nieformalna może składać wniosek samodzielnie lub wraz z Patronem.

- Grupa samopomocowa - nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, których aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jej członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej wsparcie przysługuje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych, o ile w jej skład wchodzą przynajmniej trzy osoby, a działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego. Jeżeli natomiast grupa samopomocowa działa w formie organizacji posiadającej osobowość prawną, to jeżeli spełnia warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie.

- Młoda organizacja pozarządowa - to organizacja w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z dnia 24 kwietnia 2003 r.), która została wpisana do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto roczny budżet (za ostatnie 12 miesięcy poprzedzające dzień składania wniosku) takiej organizacji nie może przekraczać 25 tys. zł.

V. Kryteria wyboru wniosków

Ocena Wniosków odbywać się będzie w trzech etapach określonych w Regulaminie:

I etap - Ocena formalna

II etap - Ocena zgodności Wniosku z Priorytetem I oraz sferami pożytku publicznego

III etap - Ocena merytoryczna

VI. Termin i warunki składania wniosków

Wypełniony formularz Wniosku wraz z załącznikiem (KRS, o ile dotyczy) należy złożyć w terminie od dnia 31.05.2016 r. do dnia 13.06.2016 r.

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych,
ul. Brukowa 28 lok. 4, Białystok od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do godz. 15.00 lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Białystok.

UWAGA!! W przypadku wniosków składanych za pośrednictwem poczty/kuriera decyduje data wpływu do Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych.

Operator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ze strony poczty lub innego pośrednika usług pocztowych.

Szczegółowe zasady określa Regulamin Konkursu Mikrodotacji.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Funduszu Inicjatyw Rozwojowych.

W trakcie naboru istnieje możliwość konsultacji w Biurze projektu oraz poprzez e-mail.

Kontakt:

Biuro projektu

tel. 85 654 58 97; 509 198 202;

e-mail: fio@fir.org.pl

oraz

Anna Zawada-Perkowska - e-mail: info3@fir.org.pl

Wykonanie: DBS