ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU: KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ PODTRZYMYWANIA I PIELĘGNOWANIA TRADYCJI NARODOWEJ
Zarząd Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr 50/236/16 z dnia 1 marca 2016 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i pielęgnowania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2016 r.

Dotacje otrzymały następujące podmioty:

  1. Siemiatyckie Towarzystwo Hippiczne „Szwadron”, ul. H. Sienkiewicza 22, 17 – 300 Siemiatycze, na zadanie pn. „Powiat Siemiatycki i kawalerzyści zapraszają na wspólną lekcję historii”w wysokości: 5 000,00 zł,

  1. Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach, ul. Powstania Styczniowego 1, 17– 300 Siemiatycze, na zadanie „XIII Międzynarodowy Przegląd Pieśni Paraliturgicznej
    w wysokości: 3 000,00 zł,

  2. Stowarzyszenie „Czarnianki”, Czarna Wielka 46 A, 17 – 315 Grodzisk, na zadanie
    pn. „Organizacja imprezy ludowej - Dni Czarnej Wielkiej 2016” w wysokości: 2 000,00 zł,

  3. Stowarzyszenie Pomocy Szansa, Witowice 60 A, 32 – 250 Charsznica, na zadanie
    pn. „Malowanie Naszego Dziedzictwa - II Integracyjny Plener” w wysokości:2 000,00 zł.

Z w/w podmiotami zostaną zawarte umowy określające zakres i warunki realizacji zadań publicznych.

Wykonanie: DBS