Zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkanie w sprawie Programu Współpracy JST - NGO oraz Wojewódzkiej Olimpiady Aktywności Wiejskiej
W związku opracowywaniem „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego do udziału w spotkaniu warsztatowym, które odbędzie się w dniu 17 września 2014 r. w godz 10:00 – 12:00 w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach, ul. Leg. Piłsudskiego 3, w sali konferencyjnej nr 202 (II piętro).

Podczas spotkania zostanie przedstawiony projekt programu współpracy, do którego będzie można wnosić opinie i uwagi. Państwa aktywny udział w warsztacie przyczyni się do efektywnego opracowania w/w programu. W drugiej części spotkania, w godz. 12:30 – 14:00, odbędzie się seminarium informacyjne dotyczące konkursu „Wojewódzka Olimpiada Aktywności Wiejskiej”. Organizatorami spotkania są: Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podlaskim i Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych. Podczas spotkania zostaną omówione zasady konkursu, który promuje działalność na rzecz najbliższego otoczenia oraz aktywizację lokalnej społeczności. W konkursie mogą uczestniczyć stowarzyszenia rejestrowe i zwykłe, ochotnicze straże pożarne, fundacje, grupy nieformalne, sołectwa i lokalni liderzy. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 15 września 2014 r. pod nr tel. (85) 65 66 577.

Wykonanie: DBS