PełnoAktywni zapraszają do współpracy!
Przy Stowarzyszeniu „Centrum na Wschodzie” zawiązała się nieformalna grupa funkcjonująca pod nazwą „PełnoAktywni”. Skupia ona osoby, którym bliska jest tematyka niepełnosprawności. Zachęcamy do kontaktu wszystkich, którzy podzielają nasze cele. Kontakt: tel.: 600 881 572, e-mail: scnw@scnw.pl Można nas spotkać także na FB: www.facebook.com/PelnoAktywni

PełnoAktywni działają na rzecz:

1) Poprawy sytuacji i warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, w szczególności na wsiach i w małych miastach

2) Aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

3) Integracji środowiska osób niepełnosprawnych

4) Przełamywania stereotypowego myślenia na temat niepełnosprawności i budowania pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej

5) Rozwoju wolontariatu

6) Promowania i rozwoju przedsiębiorczości społecznej 

7) Wspierania wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju Podlasia 

 

Formy (obecnej i planowanej) aktywności:
1) Szkolenia i warsztaty
2) Doradztwo
3) Działalność charytatywna
4) Organizowanie spotkań, konferencji, klubów dyskusyjnych
5) Organizowanie konkursów i turniejów
6) Organizowanie wydarzeń lokalnych, pikników, gier terenowych, itp.
7) Współpraca z pracodawcami
8) Pomaganie w pracach domowych i gospodarskich osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
9) Prowadzenie centrum wolontariatu
10) Budowanie partnerstw i koalicji z sektorem publicznym, biznesowym i pozarządowym na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia
11) Publikacja materiałów informacyjnych w wersji papierowej i elektronicznej
12) Prowadzenie internetowego portalu tematycznego
13) Działalność „strażnicza” w zakresie wydatkowania środków publicznych na cele związane z problematyką niepełnosprawności
14) Konsultowanie założeń polityk, strategii i innych dokumentów samorządowych oraz rządowych
15) Udział w ciałach doradczych i grupach roboczych działających przy organach administracji publicznej.

Multimedia
Wykonanie: DBS