Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie”

wspomaganie rozwoju regionalnego i gospodarczego

Drukuj

Kontakt

Katarzyna Kamecka-Lach (prezes)

tel. 600 881 572

scnw@scnw.pl

Forma prawna

stowarzyszenie KRS

Numer w rejestrze

KRS: 0000374937

Data rejestracji

2010-12-31

Cele organizacji

Stowarzyszenie zostaje powołane w celu:

- wspierania wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju Podlasia, w szczególności podlaskich wsi – jako miejsc aktywności społecznej, ekonomicznej i kulturalnej

- przeciwdziałania zjawiskom wykluczenia społeczno – zawodowego i dyskryminacji, w tym wykluczenia cyfrowego

- wyrównywania szans mieszkańców wsi w dostępie do edukacji i kultury, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży

- propagowania czynnego i twórczego sposobu funkcjonowania społeczności lokalnych, w zgodzie z naturą, tradycją i współczesnością

- promowania modelu uczenia się przez całe życie, rozwijania różnych form kształcenia ustawicznego

- wzmacniania poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego

- rozwijania uczestnictwa obywateli w życiu publicznym ze szczególnym uwzględnieniem grup marginalizowanych

- rozwijania i promocji turystyki na Podlasiu

- ochrony dziedzictwa kulturowego podlaskiej wsi i typowej architektury wiejskiej

- promowania partnerstwa pomiędzy sektorem pozarządowym, a samorządem lokalnym i regionalnym oraz podmiotami gospodarczymi

- wspierania i promowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego

- upowszechniania idei i zasad ekonomii społecznej

- promowania idei integracji europejskiej

Adres

Osmola 111

17-306 Dziadkowice

Nieaktualne dane? Zgłoś poprawkę

Wykonanie: DBS