Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach

działalność związana z wyznaniami i religią

Drukuj

Kontakt

ks. Mirosław Demczuk (wiceprezes)

tel. 85 655 26 63, fax 85 655 26 63

instytut.siemiatycze@wp.pl

Forma prawna

inna

Numer w rejestrze

Data rejestracji

1999-09-28

Cele organizacji

Celem DIKP jest:

- pielęgnowanie ducha tożsamości i łączności wśród ludności prawosławnej zgodnie ze swym wyznaniem, Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz porządkiem prawnym określonym w ustawach

- zapoznawanie społeczeństwa z nauką, tradycjami i dziedzictwem Kościoła Prawosławnego i propagowanie ich

- rozwijanie i popieranie działalności społeczno-kulturalnej i oświatowo-wychowawczej w duchu porozumienia i współpracy między różnymi wyznaniami i religiami

- współdziałanie z innymi organizacjami w dziedzinie sprawowania opieki nad zabytkami kultury prawosławnej

- rozszerzanie udziału prawosławnych w rozwoju społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju

- umacnianie więzi społeczności prawosławnej w Polsce ze środowiskami prawosławnymi w innych krajach

- przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym

- poszanowanie praw człowieka

Adres

ul. Sikorskiego 3

17-300 Siemiatycze

Nieaktualne dane? Zgłoś poprawkę

Wykonanie: DBS